Alg.Voorw.

Er zijn een paar afspraken die we maken om de gang van zaken zo prettig en soepel mogelijk voor iedereen te laten verlopen.


Therapie

Als je besluit therapie te gaan nemen, dan is het belangrijk te weten wat je rechten en wat je plichten zijn.


Je hebt het recht om vragen te stellen over de behandelmethodes die ik toepas.

We kunnen samen bepalen welke ik toe zal passen, welke er goed bij jou en jouw situatie aansluiten.

Je hebt het recht om te weten wat er in jouw dossier staat.

Je hebt het recht gemaakte afspraken te bespreken en zo nodig samen met mij aan te passen.

Als je eenmaal voor de therapie hebt gekozen, wordt er van je verwacht dat je daar aan meewerkt en ook relevante informatie geeft, die ik nodig heb om jouw situatie goed te begrijpen en er de geëigende therapie op toe te passen.

Wanneer je op een gemaakte afspraak toch niet kunt komen, dan is het belangrijk dat je dit minimaal 24 uur van te voren aan mij meldt. Zeg je korter van te voren af, of kom je niet op onze afspraak, dan zal ik je toch de consultkosten in rekening moeten brengen.

Je hebt het recht aan te geven te willen stoppen met de therapie. Mocht ik het daar als therapeut niet mee eens zijn gezien het proces waar je in zit, dan zal ik dat met je bespreken. Blijf je echter bij je besluit, dan zal ik je vragen een verklaring te ondertekenen, waar in staat dat je stopt met de therapie tegen het advies van de therapeut in.

Ik doe mijn uiterste best je een zo goed mogelijke therapie en behandeling te geven en ik zal mij respectvol en integer opstellen. Ik werk volgens de strenge ethische codes van mijn beroepsverenigingen NBVH, RBCZ en BiVT. Mochten er toch problemen ontstaan, dan zal ik mijn best doen er samen met jou in goed overleg uit te komen. Lukt ons dat niet en heb je klachten over mijn werk, dan kun je dit voorleggen aan SCAG. Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.

Klik op onderstaande logo's voor de respectievelijke websites.
Opleiding of Cursus

Wanneer je een opleiding of cusus bij mij gaat volgen, is het belangrijk dat je de Algemene Voorwaarden kent.

Bij je inschrijfformulier krijg je die en op het formulier verklaar je ook dat je deze gelezen en begrepen hebt en bij ondertekening verklaar je dat je je daar aan zult houden.

Hieronder zijn ze ook te lezen.


Inschrijving.

Inschrijving voor de Beroepsopleiding Astrologie of de modules geschiedt door invulling en persoonlijke ondertekening, verzending door de deelnemer en ontvangst door Het Dertiende Huis van het inschrijfformulier. De datum van ontvangst van de inschrijfformulieren is bij eventuele overschrijding van het maximaal aantal deelnemers bepalend voor inschrijving en toelating.


De Beroepsopleiding Astrologie en modulen.

Het Dertiende Huis behoudt zich het recht voor om (een) activiteit(en) geen doorgang te laten vinden indien naar het oordeel van Het Dertiende Huis onvoldoende inschrijvingen hebben plaats gevonden. In dat geval zal Het Dertiende Huis uitsluitend de betaalde bedragen voor de betreffende activiteit(en) terugbetalen.

Rooster en indeling van de activiteiten kunnen gewijzigd worden. Tevens kunnen wijzigingen aangebracht worden in locatie, opzet en inhoud van de activiteiten.

Van de deelnemers wordt verwacht, dat zij in goede orde aan de activiteiten deelnemen. Indien de deelnemer naar het oordeel van Het Dertiende Huis de goede orde en voortgang van de activiteit belemmert, kan Het Dertiende Huis eenzijdig de overeenkomst met betreffende deelnemer ontbinden.


Auteursrechten en eigendomsrechten.

Verkoop of afstaan aan derden van lesmateriaal en het opnemen op band, cd en/of andere audiovisueel materiaal is op geen enkele wijze toegestaan, tenzij er vooraf door de directie, handgeschreven (met datum en handtekening) goedkeuring is verleend voor het opnemen van een les, workshop of ander programma aanbod. Het auteurs- en eigendomsrecht van voor de activiteit vervaardigd materiaal blijft te allen tijde bij Het Dertiende Huis of enige andere door Het Dertiende Huis in het lesmateriaal vermelde rechthebbende. Het Dertiende Huis behoudt zich het recht voor eventuele schade te verhalen op de deelnemer die geen zorg draagt voor het naleven van deze bepalingen.


Betalings- en annuleringsvoorwaarden.

Bij aanmelding geeft u de wijze van betaling aan. Betaling van de deelnamekosten aan de activiteiten is bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Uw volledige betaling of eerste termijnbetaling dient voor aanvang van de activiteit, of het gedeelte waarop de termijnbetaling betrekking heeft, te zijn voldaan. Alle betalingen dienen contant of op rekening zoals vermeld in de studiegids te worden voldaan.

Alle genoemde deelnamekosten aan de activiteiten hebben uitsluitend betrekking op het bijwonen van de activiteiten. Alle overige en bijkomende kosten, zoals materiaal, consumpties e.d., zijn niet in de deelnamekosten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld door Het Dertiende Huis.

Een annulering door de deelnemer dient schriftelijk aan het secretariaat van Het Dertiende Huis te worden verzonden.

Het Dertiende Huis bevestigt een annulering schriftelijk. Bij annulering tot 14 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteit bent u 10% aan administratiekosten verschuldigd. Bij annulering hierna tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit bent u 25% van het lesgeld aan annuleringskosten verschuldigd en tot 24 uur voor aanvang van de 1e les 50% van het lesgeld. Hierna bent u het volledige lesgeld verschuldigd.

De deelnemer draagt zorg voor tijdige en correcte betaling van alle verschuldigde betalingen. Niet naleven hiervan kan uitsluiting van de deelnemer aan de betreffende activiteit tot gevolg hebben. De overeenkomst tussen de deelnemer en Het Dertiende Huis wordt pas als beëindigd beschouwd, wanneer aan alle wederzijdse verplichtingen is voldaan. Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn(en) geen betaling is geschied, is voor iedere maand of gedeelte daarvan een rente verschuldigd van 2% per maand.

Alle kosten, veroorzaakt door niet tijdige betaling, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de deelnemer, zulks met een minimum van €25.


Herinschrijving bij voortijdige beëindiging.

Wanneer u de Beroepsopleiding Astrologie of één der modulen, na volledige betaling, voortijdig beëindigt en deze beslissing schriftelijk aan ons kenbaar maakt, biedt Het Dertiende Huis u de mogelijkheid, met goedkeuring van Het Dertiende Huis, in het eerstvolgende opleidingsjaar -zonder bijbetaling- de draad weer op te pakken. De datum van ontvangst van het schrijven met uw afmelding geeft het moment in de opleiding aan, waar u zich weer kunt aansluiten, tenzij in overleg met en met goedkeuring van Het Dertiende Huis anders wordt besloten. Deze aanbieding geldt alleen voor modules van dezelfde soort en aanbiedingsvorm en voor zover deze activiteiten door Het Dertiende Huis (nog) worden verzorgd.

Ethische Code.

Het Dertiende Huis conformeert zich aan de ethische code zoals opgesteld door en opgenomen in de beroepscode van de A.V.N. (Astrologische Vakvereniging Nederland), voor zover de opleiding of module overwegend astrologisch gericht is. Studenten dienen in hun omgang met de astrologie zich aan deze ethische code te houden.


Overige voorwaarden.

Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. Het Dertiende Huis heeft een beslissende stem in al die gevallen, waarin de algemene voorwaarden niet voorzien.


Geschillen en klachten.

Mocht er een geschil optreden waar de cursist en Het Dertiende Huis samen niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de AVN (Astrologische Vakvereniging Nederland).


Uw Privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

•Uw naam, adres en woonplaats

•uw geboortedatum

•de datum van de behandeling

•een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

•de kosten van het consult